Periodieke gift

Periodieke gift.
Giften aan de kerk kunnen in de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er geldt onder andere een onder- en een bovendrempel. Deze drempels gelden niet voor een periodiek gift.
Sinds enkele jaren heeft de Protestantse Gemeente te Drachten de mogelijkheid gegeven om voor een periodiek gift aan de kerk ook andere doelen hierin op te nemen.
Een periodiek gift moest via een notaris worden geregeld en moet minimaal 5 jaar lopen en jaarlijks worden betaald. Sinds 2014 hoeft dit niet meer via de notaris, maar kan een overeenkomst onderling worden opgesteld en deze is te downloaden via de site van de belastingdienst.
In de praktijk lopen wij in de huidige situatie tegen een aantal problemen aan.
Doordat voor de in het verleden afgegeven periodieke giften vaak geen automatische incasso is afgegeven, moet het kerkelijk bureau voor de verdeling van de gelden eerst controleren of de periodiek gift al binnen is.
Het verwerken van de bijdragen die naar andere instellingen moet worden overgeboekt is erg tijdrovend en arbeidsintensief. Ook geeft dit bij de ontvangende instelling vaak verwarring.

Wij willen daarom de kerkelijke bijdragen als periodieke gift wijzigen en gebruik maken van de overeenkomst zoals die bij de belastingdienst is opgesteld.

Op de site van de belastingdienst zoekt u naar periodieke giften, dan komt u bij de onderstaande link.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
U kiest dan de pdf-bestanden "Periodiek gift in geld" en "Betalingsvolmacht"
Bij beide formulieren staat ook een toelichting vermeld.
Beide formulieren vult u in, print deze uit  en na ondertekening levert u deze in bij, of stuurt u op naar het kerkelijk bureau.

Wanneer u de bijdrage voor verschillende kerkelijke doelen van de Protestantse Gemeente te Drachten wilt bestemmen, dan graag in een afzonderlijk ondertekende bijlage de verdeling van deze doelen aangeven.
Het is niet meer mogelijk om giften van andere organisaties in het totaal op te nemen als dat geld niet voor de kerk bestemd is.

Bestaande overeenkomsten met daarin wel andere doelen, zullen nog worden gerespecteerd totdat die contracten 5 jaar hebben gelopen.

Namens het CvK,
Poppe Douma, penningmeester

Organisatie

De Protestantse Kerk in Nederland ontstond 1 mei 2004 als resultaat van de vereniging van drie kerken. (Nederlandse Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden)
De Protestantse Kerk staat voor betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld. Onze Gemeente telt ruim 9000 leden. Het zijn met name de vrijwilligers in de Protestantse Gemeente die het werk in de kerk en de samenleving handen en voeten geven.
In iedere kerkelijke gemeente zetten mensen zich in voor het reilen en zeilen van de Gemeente. In deze rubriek vind u informatie over de organisatie en haar functies.

Diaken
Als diaken staat u in het ambt en hebt u in uw geloofsgemeenschap een aantal taken. U houdt met andere diakenen het besef van hulpvaardigheid en onrust over allerlei onrecht gaande. U zamelt daartoe onder meer in de eredienst geld in. U helpt mensen in nood, binnen en buiten uw gemeente, in Nederland of in de wereld. U adviseert en helpt mensen om de weg te vinden in de verzorgingsstaat die Nederland kent. U verzorgt de bediening van het avondmaal. Tevens bent u lid van de kerkenraad en bestuurt u met de andere ambtsdragers mede de kerkelijke gemeente. Tenminste een diaken maakt ook deel uit van het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente. Met uw medediakenen zorgt u voor een vierjaarlijks beleidsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad. U kunt eventueel ook afgevaardigd worden naar de Algemene Classicale Vergadering of naar de Generale Synode. Als diaken doet u uw werk namens de kerkelijke gemeente en probeert u vervolgens om anderen binnen de gemeente mee te trekken in wat gedaan moet worden. Het terrein is groter dan geld geven alleen. De multiculturele samenleving, de vluchtelingenproblematiek en de aandacht voor evenwicht tussen natuur en economische belangen behoren tot uw werkterrein.
Als ambtsdrager bent u volgens het dienstrooster aanwezig in de kerkdiensten, waar u zorgt voor het inzamelen van geld tijdens de kerkdiensten. Ook neemt u volgens rooster actief deel aan de voorbereidingen voor en viering van het heilig Avondmaal. Als tijdens een kerkdienst aandacht wordt besteed aan een diaconaal thema, kunt u aan de hand van daarvoor geschreven materiaal de gemeente extra informeren over het desbetreffende thema. Ook neemt u als diaken vaak de voorbede(n) voor diaconale noden voor uw rekening.
Daarnaast overschrijdt u als diaken grenzen. U kunt lid zijn van werkgroepen of commissies buiten de kerk, waarin u namens de plaatselijke gemeente zitting hebt. U werkt samen met plaatselijke of landelijke organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Ook bemiddelt u tussen gemeenteleden die mee willen doen aan activiteiten voor gehandicapten, bijvoorbeeld vakantieweken.
Behalve bij de inzameling van oud papier en postzegels, kunt u als diaken betrokken zijn bij voedselbanken. Uw aantal en soort taken varieert, afhankelijk van de grootte van uw kerkelijke gemeente en haar diaconie, de plek in de samenleving, de bewogenheid en de openheid voor wat en wie zich aandient.


Ouderling
Als ouderling heeft u in uw kerkelijke gemeente een aantal taken. Zo bent u medeverantwoordelijk voor de geloofsverkondiging in de eredienst en bent u aanwezig bij de bediening van de doop en het avondmaal. Daarnaast bezoekt u gemeenteleden en bent u betrokken bij toerustingsactiviteiten. Hiermee ondersteunt u gemeenteleden in het gestalte geven aan hun (gelovig) leven.
U bent lid van de kerkenraad. U wordt voor vier jaar benoemd en kunt in principe direct daarop volgend eenmaal herbenoemd worden. Er zitten tenminste twee ouderlingen in de kerkenraad.
Minimaal een ouderling is ook lid van het moderamen. Ook kunt u op verzoek taken vervullen in regionaal of landelijk verband, zoals het lidmaatschap van de Algemene Classicale Vergadering of de Generale Synode. Als ouderling bent u lid van de kerkenraad. Tenminste een ouderling maakt ook deel uit van het moderamen. Uw belangrijkste taak als ouderling is pastoraat. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
In de praktijk van het kerkelijk gemeenteleven betekent dit onder meer het bezoeken van gemeenteleden, het luisteren naar hun verhalen en samen met hen op zoek gaan naar oplossingen voor eventuele problemen. In sommige gemeenten strekt het pastoraat zich ook uit tot mensen die niet of niet
meer direct bij kerk en geloof betrokken zijn. In die gesprekken komen uiteenlopende zaken aan de orde: de hoogte- en dieptepunten in het leven, vragen rondom geloof en zingeving, belangrijke beslissingen die genomen moeten worden, enzovoort.
Misschien is in uw gemeente wel een pastorale bezoekgroep ingesteld. Hierin zitten contactpersonen of andere vrijwilligers die u en de predikant helpen met het bezoekwerk. Vaak maken de ouderlingen binnen een gemeente een verdeling van taken, vaak per wijk, maar ook per 'specialisme'. Zo kunnen er binnen een gemeente speciale jeugdouderlingen zijn.

Logo van de Protestantse Gemeente te Drachten

vuurenvrucht

Toelichting bij het beeldhouwerk:"Vuur en Vrucht

Niet groter dan een zandkorrel beweegt zich de planeet aarde in het oneindige heelal. Slapend in de diepte van de aarde ligt het gestolde vuur als steen. Een groot gedeelte van de aarde is overspoeld met water. Vuur en en water, twee tegenovergestelde krachten, maken het domein voor al wat leeft. Dan klinkt opeens een stem door het onmetelijke duistere heelal: "Er zij licht!". Levende organismen gaan de aarde bewonen, waarvan en één uitreindelijk een dominante rol gaat spelen: "de mens". Na het eten van de vrucht van de goddelijke boom, ontwaakt de kracht van goed en kwaad. Verdreven van al het goede staat daar de gekwetste boom. Als in hordes gaan dood en verderf over aard. Sinds mensenheugenis spelen krachten van goed en kwaad een spel met al wat geschapen is.

In deze rusteloze mysterieuze wereld wordt eeuwen later in de duisternis een heldere stern aan de hemel ontdekt. Een echo van de oerstem die sprak: "Er zij licht", breng een lichtstraal naar de aard. Met dit licht als oriëntatie voor de "levensreis", vaart een schip op de grote ontsuimige wereldzee. Ik heb geprobeerd om dit mysterieuze licht vorm te geven in een beeldhouwwerk gemaakt van steen en hout. Stenen en bergen hadden goddelijke macht. De achterkant van de steen is ruw en oorspronkelijk. De voorkant is glad en bewerkt door een mensenhand. De steen heeft de vorm van een vlam. Een weldaad maar tevens levensbedreigend. Het takje met de bladeren herinnert aan het scheppingsverhaal maar ook aan de boom van goed en kwaad. Aan het takje hangt een vrucht, waarvan de bovenkant de appel symboliseert. De drie bladeren, symbool voor drie richtingen in het christendom, vinden hun eenheid in de vrucht die overgaat in de vorm van een hart.

De stenen vlam wordt geplaatst op een boomstam. Mijn keuze was een oude boom die getroffen werd door de bliksem. Dit hemelvuur dat een diepe wond had gelsagen is een mooi symboliek voor de engel met het vlammende zwaar uit het scheppingsverhaal. Helaas was deze boom te dode opgeschreven, want hij was bewoond door insekten die van binnenuit al het goede hout hebben vernietigd. Daarom heb ik gekozen voor een gave boom die niet is aangetast door dit vernietigd organisme. De doodsboom wordt in de hof van Getsémane de levensboom. Hier verdrijft het licht de duisternis. Albert Schweitzer vatte dit samen in een paar woorden: "Het enige waarop het aankomt, is dat we worstelen, dat er licht in ons zij". Anne Woudwijk, beeldhouwer mei, 2004

Vrucht van vuur . lied voor de Protestantse Gemeente Drachten"

tekst: Eppie Dam
melodie en zetting: Hindrik van der Meer

De kiem uit vruchtbaar zaad geboren draagt van een sterke vlam de sporen

die zich als waaiend vuur vertakt.

Elk hart in gloed aan hem verbonden

heeft in de Levensboom gevonden

een geestdrift niet door storm geknakt.

Hoe vaak door grauwheid ook omgeven,

een mens door wind en vuur gedreven

richt nog zijn oog naar heinde en ver.

Hij acht de luwte uit den boze

en heeft De Goede Hoop gekozen:

het schip dat blindvaart op een Ster.

 

Het duo Eppie Dam en Hindrik van der Meer heeft al heel veel prachtige liederen voor school en kerk geschreven. In diverse muziekdiensten in onze gemeente zijn in de loop der jaren producten van hun hand ten gehore gebracht, vaak met medewerking van zingende basisscholieren. Nu is er speciaal voor ons als Protestantse Gemeente een lied van hun hand. Ter gelegenheid van onze kerkvereniging in Drachten schreef dhr. Dam een lied bij de motieven het kunstwerk dat Anne Woudwijk vervaardigd heeft. Alle elementen keren er in terug: de vlam, de tak, de stam, het schip, de ster! Dhr. Van der Meer schreef er vervolgens een melodie bij. Voor de muzikale uitvoering voegde hij er ook nog diverse partijen' aan toe: een pianobegeleiding, drie solopartijen voor muzikale omspeling door fluit, blokfluit en/of klarinet, alsmede extra partijen voor tenor en bas. Het lied kan zo niet alleen 'gewoon' gezongen worden, maar ook als canon en vier- tot zesstemmig!

Gastpredikant

Geachte predikant,

Binnenkort gaat u voor in een dienst in één van de kerken binnen de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD). In deze gemeente(s) maken we ter ondersteuning van de liturgie regelmatig gebruik van een Beamer.
Deze brief is bedoeld om u te informeren hoe de aanlevering van de liturgie in zijn werk gaat en waar op gelet moet worden.

• Elke wijk kent ook een eigen orde van dienst. Neem hiervoor contact op met de betreffende Beamer Commissie (BC), of raadpleeg de site http://www.pgdrachten.nl of de website van de betreffende kerk en kies voor de rubriek “Documenten” en vervolgens voor “Orde van Dienst” of "Informatie voor de Eredienst";
• Het aanlevermoment van de liturgie inclusief ander materiaal, uw naam en telefoonnummer is donderdag voor 19.00 uur voorafgaand aan de zondag waarin u voorgaat.
Wilt u de gegevens als MS Word-bijlage in een mail sturen naar het juiste email adres:
1. Voor wijk West “De Arke”: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
2. Voor wijk Oost “Menorah” Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
3. Voor wijk Noord “De Oase” Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
4. Voor wijk Zuid “Zuiderkerk” De beamercomm. neemt contact met u op.
5. Voor wijk Zuid “Grote Kerk” Geen beamer aanwezig
• De liturgie dient in detail alle stappen te beschrijven zodat duidelijk is welke informatie op welk moment moet worden weergegeven;
• Mochten er verschillen zijn tussen de eerste en de tweede ochtenddienst, wilt u dit dan zo nauwkeurig mogelijk aangeven;
• Bij het opmaken beschikt de betreffende BC, naast het Liedboek voor de Kerken, over een aantal extra bundels. Deze extra bundels kunnen per wijk verschillen.
Na overleg met de betreffende BC kan worden nagegaan welke liederen ontbreken en daarom compleet met tekst door de predikant moeten worden aangeleverd;
• Voor de schriftlezing gaan we standaard uit van de nieuwe bijbelvertaling (NBV). Als u graag een andere vertaling wilt gebruiken, dan dient u de tekst aan te leveren;
• Speciale verzoeken voor het projecteren van bijvoorbeeld foto’s tijdens de preek kunnen ook gericht worden aan het betreffende emailadres. Degene die de presentatie opmaakt zal dan eventueel contact met u opnemen;
• Het maken van afspraken, met bijvoorbeeld de koster, organist, kindernevendienst of andere commissies, valt buiten de activiteiten van de BC;
• Elke wijk kent een eigen rooster voor het bedienen van de Beamer. Overtuig u of de wijk waarin u voorgaat ook die betreffende dienst ondersteunt.

Wij wensen u veel succes en Gods zegen toe bij de voorbereidingen van de dienst(en).

Diaconie, College van Kerkrentmeesters, Commissies en Organisten

Algemene Kerkenraad en Moderamen
De Algemene Kerkenraad AK behandelt alle zaken die onze kerk in zijn geheel aangaan. Alle wijken zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is eer een moderamen, waarvan de leden in feite geen “binding” met een wijk hebben. Ook de Centrale Diaconie Drachten en het College van Kerkrentmeesters leveren voor het moderamen ieder een lid.

College van Kerkrentmeesters
Dit College behartigt de financiële en zakelijke belangen van de kerk. Zij is door de AK ingesteld en valt rechtstreeks onder deze AK. De belangrijkste taken zijn o.a. de opstelling van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening, het onderhoud van alle kerkelijke bezittingen en het adviseren aan de AK in alle gevallen waarbij financiën zijn betrokken. Zij wordt bijgestaan door 2 sub-commissies, t.W. de Ruimte Commissie en de Financiële Commissie. De eerste draagt zorg voor de kerkelijke gebouwen o.a. het dagelijks onderhoud.

voorzitter: dhr. C. Staal
secretaris: Dhr H.L. Tichelaar 
Ruimte Commissie
Voorzitter: Vacant
secretaris: vacant

Financiële commisie
Houdt zich bezig met o.a. de verwerving en inning van de vaste bijdragen.
adviseur: Dhr. D. Baron 

Vrijwillige bijdragen, Solidariteitskas, Kerkblad 'Geandewei' en giften
NL67FVLB069,97.43.516

Centrale Diakonie C.D.D.
De C.D.D. is een overkoepelend orgaan en behartigt de diaconale zaken van de Protestantse Gemente te Drachten. De Diaconie is onderverdeeld in 4 wijken t.w. Wijk Oase, Oost, Zuid en West. Zaken die op wijkniveau spelen worden dan ook daar behandeld en afgedaan. In de wijkgids treft u verdere gegevens aan.

voorzitter Dhr. J. Bruintjes
secretaris: vacant

Diakonie-ZWO
I.N.G. bank
NL67FVLB069.96.41.381
o.v.v. bestemming van uw gift t.n.v. Werelddiaconaat-ZWO

Commissie Kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking
Deze interkerkelijke commissie organiseert in Drachten 6 keer per jaar (febr., april, juni, sept., nov. en dec.) een aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten. Deze diensten worden meestal gehouden in de "Menorah" en beginnen om 15.00 uur. Zij staan onder verantwoordelijkheid van een viertal kerkgenootschappen dat deel uitmaakt van de commissie.

Centrale Jeugdraad
De centrale jeugdraad is een overkoepelend orgaan van het plaatselijke jeugdwerk.
Voorzitter: A.W. van Keulen

Organisten Protestantse Gemeente Drachten
Zoals overal in ons land wordt ook in Drachten gemeentezang begeleid door een organist. In Drachten hebben de organisten die voor de begeleiding van de zangdiensten beschikbaar zijn zich verenigd in "Organisten Protestantse Gemeente Drachten". Het organistenrooster staat onder Documenten.

Het college heeft momenteel geen voorzitter.
Eventuele vragen kunt u richten aan:
Dhr. H. J Kiers, secretaris 
Noorderdwarsvaart 82 
9201 KL Drachten 
Tel. (0512) 52 2802 
Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taken Algemene kerkenraad

Taken Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad richt zich met name op algemene beleidszaken ten behoeve van de kerk als geheel in Drachten.De werkzaamheden en taakomschrijving zijn:
· wijkoverstijgende beleidszaken en werkzaamheden
· alles wat betrekking heeft op leer en belijdenis van de kerk
· coördineren van zending, jeugdwerk en evangelisatie
· afvaardiging naar commissies (bv. beroepingscommissie)
· het ontslag en de emeritering van predikanten in overleg met de WKK
· de tucht over predikanten in overleg met de WKK
· de tucht over ouderlingen en diakenen afgevaardigd in AK
· benoeming en aansturing van het CvK
· het behandelen en vaststellen van preek- en collecte roosters
· benoeming, ontslag en schorsing van betaalde krachten (indien wijkgebonden na overleg met de WKK)
· alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk
· zaken rond de rechtspositie van predikanten en andere beroepskrachten
· vertegenwoordiging van de gezamenlijke gemeenten in en buiten rechte
· initiëren en coördineren van wijkoverstijgende werkzaamheden
· het vaststellen en wijzigen van de plaatselijke regelingen/huishoudelijk reglement
· vaststellen van jaarrekeningen en begrotingen
· bevorderen van het samen gemeente zijn in Drachten
· sturing geven aan een collectieve, duidelijke communicatie binnen de kerk
· bevorderen van uniforme werkprocessen binnen de kerk
· alle zaken welke de kerk aangaan, in de ogen van de AK of min. in de ogen van 2 WKK

Voor meer informatie beleidsplan verwijzen wij u naar het menu documenten. Onder algemeen.

Zoeken