Rapport "Voortvarend Verder"

Toekomst PGD: Voortvarend Verder
De Algemene Kerkenraad kwam in 2014 tot het inzicht, dat de organisatie van de Protestantse gemeente te Drachten misschien maar beter kan worden aangepast. Nu is het een gemeente met vier wijkgemeenten, zes gebouwen voor kerkdiensten en bijeenkomsten, vijf predikanten en vier kerkelijk werkers met dalende ledenaantallen. Als er zaken veranderen moet dan ook niet de structuur van de gemeente veranderen? Dat werd de vraag.

Aan de Werkgroep ‘Toekomst PGD’ werd gevraagd: welke organisatiemodellen zijn mogelijk en welke zijn gewenst?

De werkgroep bood haar rapport aan op 9 februari en gaf het als titel mee: ‘Voortvarend Verder’. In het rapport wordt uitvoerig verslag gedaan van de zoektocht van de werkgroep. Te beginnen bij een aantal verkenningen wordt de lezer geleid langs vier mogelijke modellen en langs de analyse van deze modellen. Dit mondt uit in een advies aan de kerkenraad. Wij bevelen de lezing van het gehele rapport van harte bij u aan. Het wordt duidelijk, dat er heel veel vast zit aan de organisatie van de gemeente en zeker ook aan mogelijke veranderingen daarin.

Vier organisatiemodellen
De vier mogelijke organisatiemodellen in Drachten zijn:
1. ‘Zelfstandiger’ wijkgemeenten binnen de PGD. In een grote gemeente treffen we meestal een indeling in wijkgemeenten aan. Een wijkgemeente wordt bestuurd door een wijkkerkenraad. De vier wijkkerkenraden in Drachten en de Algemene kerkenraad werken samen voor de gehele gemeente. In dit mogelijke model leggen we de nadruk nog meer op de wijkgemeenten. De AK blijft meer in de verte om met name de financiën en de gezamenlijke taken te behartigen.
2. Zelfstandige gemeenten met een samenwerkingsverband. De gemeente van nu kan gesplitst worden in zelfstandige gemeenten. Omdat deze voortkomen uit één gemeente zijn er misschien eigendommen (bv. kerkgebouwen) die gezamenlijk beheerd kunnen of moeten worden. De nieuwe gemeenten zijn zelfstandig geworden, maar hebben nog steeds iets samen.
3. Volledig zelfstandige gemeenten. In dit model zijn de nieuwe gemeenten zelfstandig geworden na splitsing van de PGD en hebben ze ook niets meer met elkaar, behalve de geschiedenis. Ze maken helemaal hun eigen beleid en tekenen zelf voor het eigen kerkenwerk.
4. Eén PGD met één kerkenraad. In dit model zijn er geen wijkgemeenten en geen wijkkerkenraden meer. Er is één grote PGD, die bestuurd wordt door één kerkenraad. Het kerkenwerk wordt verdeeld over een aantal werkgroepen. Om een voorbeeld te noemen: het gehele pastorale werk in de gemeente kan geografisch ingedeeld worden (ongeveer zoals nu). Kerkenraad en werkgroepen dragen gezamenlijk het hele kerkenwerk.

Alle vier mogelijkheden worden uitvoerig beschreven. Elk heeft een paar kenmerken. Voor elke mogelijkheid zijn ook nadere oplossingen nodig. Die nodige oplossingen moeten heel goed bestudeerd worden. De werkgroep denkt dat voor elk model het aantal kerkgebouwen van de gemeente nader moet worden vastgesteld. Ook het aantal predikanten en kerkelijk werkers dat nodig is binnen elk model zal opnieuw moeten worden beoordeeld. De wijze waarop die vaststellingen invloed uitoefenen maken de verschillen tussen de vier modellen goed duidelijk.

Analyse en advies
In de analyse van de modellen heeft de werkgroep alle vier modellen uitvoerig tegen het licht gehouden en komt tot één conclusie: het lijkt onontkoombaar om te kiezen voor model 4, één PGD met één kerkenraad (en een aantal werkgroepen).

Informatieronde
Op 9 februari is het rapport overhandigd aan de AK en toegelicht voor ambtsdragers. Op 16 februari is het rapport toegelicht voor gemeenteleden. Op 2 maart zal de werkgroep ingediende vragen beantwoorden. Gemeenteleden en ambtsdragers die informatieve vragen willen stellen over de inhoud van het rapport wordt verzocht dit te doen per email, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Op het Kerkelijk Bureau kunt u zolang de voorraad strekt een exemplaar van het rapport verkrijgen.

Namens de werkgroep,
Piet Beintema, voorzitter

Werkgroep Toekomst PGDrachten 5

Algemene Kerkenraad; Presentatie van het rapport van de werkgroep Toekomst PGD

Op 9 februari waren zo’n 120 ambtsdragers uit alle windstreken van de PGD naar de Arke gekomen om de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep te beluisteren en het eindrapport in ontvangst te nemen.

De voorzitter van de AK, Ties Zweers, opende de avond met het lezen van Lucas 9: 51-62 over handen aan de ploeg slaan en vooruit zien. Daarna ging hij voor in gebed.

Hij gaf vervolgens een toelichting op de agenda van deze avond en stelde de leden van de werkgroep voor.

De voorzitter van de werkgroep Toekomst PG Drachten, ds. P. Beintema, lichtte het rapport toe aan de hand van een PowerPoint presentatie. Hij schetste in heldere bewoordingen hoe het proces in de werkgroep is verlopen: eerst was er een beschrijving van de huidige situatie (januari 2016), toen volgden de verkenningen, vervolgens het opstellen van mogelijke modellen, daarna de analyses en uiteindelijk de conclusies en adviezen. Het eindadvies van de werkgroep aan de AK luidt:

Onontkoombaar
1.Eén PGD zonder wijkgemeenten met één kerkenraad
2.Kerkenraad met werkgroepen
3.Maak haast

Hierna werd het rapport, dat de titel “Voortvarend verder” gekregen heeft, officieel overhandigd aan de voorzitter en scriba van de AK; vervolgens was er ook een exemplaar voor elke ambtsdrager.

Na de pauze was er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Een aantal ambtsdragers bleek zich in die korte tijd al flink ingelezen te hebben gezien de vragen de er werden gesteld. Nadat de vragen waren beantwoord kon de voorzitter van de AK de avond afsluiten. Hij uitte zijn waardering voor het werk van de werkgroep en sloot af met een gedeelte uit lied 280.

Een week later op 16 februari waren de gemeenteleden uitgenodigd. Naar schatting waren er ongeveer 240 mensen aanwezig. De opzet van de avond was identiek aan de vorige avond. Gezien het applaus na de presentatie van ds. Beintema is was er veel waardering voor het werk en het verhaal de werkgroep.
Ook hier was er na de pauze gelegenheid voor het stellen van vragen. Nu sloot de voorzitter de avond af met een gedeelte uit lied 910: “Soms groet een licht van vreugde”.

Het is de bedoeling dat een samenvatting van het rapport ook in deze Geandewei zal verschijnen. Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn en toch het volledige rapport willen: er zijn nog een aantal exemplaren over en te verkrijgen op het Kerkelijk Bureau op woensdag of donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Op 2 maart is er nog een terugkomronde waar de werkgroep weer aanwezig is om vragen te beantwoorden. Over de verdere procedure met betrekking tot afhandeling van het rapport en besluitvorming wordt u elders in deze Geandewei geïnformeerd.

Hans Bouma, scriba AK

Werkgroep Toekomst PGDrachten 4

De Algemene kerkenraad heeft een werkgroep ‘Toekomst PGD’. Deze werkgroep gaat voorstellen uitwerken voor de toekomst van de Protestantse gemeente te Drachten. Maar eerst heeft zij de huidige situatie van de gemeente in kaart gebracht en opgeschreven. De Algemene kerkenraad heeft dit deel van het rapport inmiddels gekregen. Hieronder vertellen we u in grote lijnen wat er in dit rapport staat.

Algemeen
In de hele gemeente wordt ernst gemaakt met de opdracht: “gemeente van Christus te zijn”. Lastig is het dat de gemeente rekening moet houden met: minder leden, die ook op andere wijze bij de gemeente betrokken zijn dan voorheen. Bovendien ‘vergrijst’ de gemeente: meer en meer oudere leden.

Kerkenwerk
Er wordt veel werk gemaakt van het pastoraat. Hier en daar zijn nieuwe vormen: bijvoorbeeld teams, centrale aanspreekpunten.
Erediensten zijn er in alle gebouwen en ze zijn gevarieerd van opzet en inhoud.
Het onderwerp ‘jeugd en jongeren’ trekt overal de aandacht.
Vrijwilligers zijn er vele, maar meer en meer mensen binden zich niet meer voor lange tijd aan een taak.

Organisatie
Er zijn vier wijkgemeenten en er is één wijkgemeente van bijzondere aard. Verder is er de Grote Kerk met haar activiteiten en er is ook de Schakel. Al deze spelers staan voor een eigen taak, voor een eigen deel van het kerkenwerk. Weliswaar binnen een groter geheel. Overleg en afstemming is geboden, maar verloopt soms moeizaam.

Bestuurlijk
Het besturen van de PGD (met haar vele geledingen) is een complexe zaak. Er zijn veel spelers: AK, wijkkerkenraden, college van diakenen, college van kerkrentmeesters, stuurgroep Grote Kerk, Commissie De Schakel, Centrale Jeugdraad Drachten. Overal spelen eigen belangen en afwegingen een rol, terwijl het besturen van een grote gemeente als in Drachten juist een zaak is van onderlinge afstemming.

Beleidsmatig
Op veel verschillende manieren is beleid ontwikkeld en vastgesteld. De uitvoering ervan is niet altijd eenvoudig.

Statistisch
De ontwikkeling van het ledental baart zorgen. De leden ouder dan 65jaar vormen één derde van de gemeente. Het totale ledenaantal daalt gestaag. Dat laatste geldt ook voor het aantal kerkgangers. Tegelijk dalen de inkomsten van de gemeente. De gemeente zal er in de toekomst anders uitzien dan nu het geval is.

Belangrijke aandachtspunten
Veel zaken spelen nu een rol. Zie daarvoor hierboven. Dat zal in de toekomst ook het geval zijn. Er zijn lichtpunten en zorgpunten, vermeldt de werkgroep. Lichtpunten zijn: grote inzet van veel mensen, sterke onderlinge band, niet bang voor veranderingen, fraaie kerkgebouwen, duidelijke visies op de gemeente met bijbehorende plannen.

Zorgpunten zijn: minder ambtsdragers, minder leden, grotere werkdruk op predikanten en kerkelijk werkers, moeizame uitvoering van beleidsafspraken, weinig aantrekkingskracht op jongeren en op mensen van tussen de 25 en 65jaar, emoties bij veranderingen, wens om één gemeente te zijn tegenover meer zelfstandigheid voor wijkgemeentes.

Tenslotte
In het eerste deel van het rapport is het bovenstaande uitvoeriger beschreven en ook toegelicht. De scriba’s van de wijkkerkenraden kunnen u – indien gewenst – de uitgebreide tekst leveren. De werkgroep gaat nu verder met het tweede deel van haar opdracht: voorstellen doen voor mogelijke organisatievormen van de PGD in de toekomst. Welke vorm ook zal worden voorgesteld daarin moet altijd sprake zijn van kerkenwerk. En hoe dat er momenteel uit ziet is nu opgeschreven. Het tweede deel van het rapport met de voorstellen is voorzien voor het eind van dit jaar.

Namens de Werkgroep Toekomst PGD,
Piet Beintema, voorzitter

Verslag Werkgroep ‘Toekomst PGD’ 3

Werkgroep ‘Toekomst PGD’
De Algemene Kerkenraad heeft de Werkgroep ‘Toekomst PGD’ gevraagd om onderzoek te doen naar de organisatiemogelijkheden van de Protestantse Gemeente te Drachten in de toekomst. Het gehele onderzoek duurt tot eind 2016 en het bestaat uit drie delen:
a.Een beschrijving van de huidige situatie van de PGD
b.Formuleren en bespreken van organisatiemogelijkheden in de toekomst
c.Doen van aanbevelingen aan de Algemene Kerkenraad.

We zijn druk bezig met ‘de huidige situatie’, het eerste deel van het onderzoek. Voor de zomer hebben we met de moderamina van de wijkkerkenraden verkennende gesprekken gevoerd. Nu, na de zomer, spreken we met dezelfde partners opnieuw. Het gaat over zaken als: wat speelt zich af in uw wijkgemeente, welk kerkenwerk wordt gedaan, hoe vinden er veranderingen plaats en welke veranderingen, wat is de toekomst van het kerkenwerk, welke keuzes worden verwacht? Ook hebben we aandacht voor de organisatie van de gemeente: hoe is de interne samenwerking, hoe ervaart u de samenwerking binnen het geheel van Drachten, welke organisatiewijzigingen ziet u optreden en welke verwacht u?

Ook met de kerkenraad van de Kapelgemeente, de Schakelcommissie, de Stuurgroep Grote kerk, het College van Kerkrentmeesters, de CJD (jeugd en jongeren centraal),  de CDD (centrale diaconie) spreken we. Ook dan gaat het over het werk dat gedaan wordt binnen de gemeente en haar onderdelen, en over de organisatiemogelijkheden die er nu zijn en die verwacht worden.

Eind 2015 moeten al deze gesprekken informatie hebben opgeleverd waarmee de werkgroep goed kan beschrijven hoe de Protestantse Gemeente te Drachten in elkaar steekt, welk werk gedaan wordt en hoe op dit moment rekening wordt gehouden met de toekomst.

Daarna (voorjaar 2016) zal uitgediept worden welk kerkenwerk de PGD nodig heeft en welke eisen dat stelt aan de organisatie van de gehele gemeente. We overleggen nog hoe we in de loop van het gehele onderzoek ook met gemeenteleden kunnen spreken.

Namens de Werkgroep Toekomst PGD,
Ds. Piet Beintema (voorz.)

Werkgroep Toekomst van PGDrachten

Werkgroep Toekomst PGD 2
De Algemene Kerkenraad heeft al lang regelmatig onderwerpen op de agenda staan die te maken hebben met de toekomst van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal predikanten, de kosten van kerkgebouwen, de toekomst van het pastorale werk, de ontwikkelingen in het ledenbestand, het aantal zondagse kerkgangers, de diaconale werkzaamheden etc. Een jaar geleden heeft de Algemene Kerkenraad uitgesproken, dat het in de toekomst voor de  PG  Drachten wellicht goed zou zijn om niet meer ingedeeld te zijn in vier wijkgemeenten met vier wijkkerkenraden maar dat het wenselijk zou zijn om  één bestuurlijk orgaan voor geheel PG Drachten te hebben. Wel zou er voor het pastorale-missionaire-diaconale werk een geografische indeling blijven bestaan. De AK heeft daar ook over geschreven in Geandewei.

Om te onderzoeken of die gedachte van de AK wenselijk en haalbaar is, is er een werkgroep gevormd. Ook mogen andere, door de werkgroep te bedenken, mogelijkheden die goed zijn voor de toekomst van de gemeente, mee-onderzocht worden. De AK wil weten wat er in de toekomst nodig is voor de organisatie van de gemeente. Hij denkt dat de huidige organisatie niet de enige mogelijkheid is.

De werkgroep heeft een plan gemaakt voor haar onderzoek. Zij knipt het in drieën.

Huidige situatie: voorjaar 2015 bestudeert de werkgroep hoe de PGD momenteel georganiseerd is, welk kerkenwerk er gedaan wordt, hoe de bestuurlijke lijnen zijn. We beschrijven deze huidige situatie in een schriftelijk stuk. Dat stuk bespreken we in het najaar van 2015 uitvoerig met veel organen en mensen. Dit mondt uit in een definitief stuk, dat beschrijft hoe de huidige situatie van de PGD is. Duidelijk wordt dan welk kerkenwerk gedaan wordt, hoe alles georganiseerd is en hoe de toekomstverwachtingen zijn. Knelpunten en mogelijkheden, die moeten we op het spoor komen. Een eerste informatieve ronde met de wijkkerkenraden in het voorjaar van 2015 is ondertussen afgerond.

Wenselijke situatie: in het voorjaar van 2016 bespreken we uitvoerig met veel organen en mensen de wensen voor de toekomst van de PGD. In de toekomst moet het kerkenwerk gedaan kunnen worden, moet de gemeente kunnen samenkomen, moeten haar financiën beheerd kunnen worden, moeten er besturen zijn. We houden ons niet bezig met het aantal kerkgebouwen. Een gesprek daarover kan pas goed gehouden worden wanneer de grote lijnen van de toekomst bekend zijn. Rond de zomer van 2016 hopen we in kaart gebracht te hebben welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van de gemeente: haar structuur, haar organisatie, haar kerkenwerk, in de hoop en de verwachting dat daarmee de gemeente weer vele jaren vooruit kan.

Het rapport van de werkgroep ‘Toekomst PGD’  wordt dan in de tweede helft van 2016 definitief. Daarna is het aan de AK om, zeker samen met vele anderen, hierover te besluiten.
Zo nu en dan zullen we iets van ons laten horen via Geandewei.

Namens de werkgroep,
Marieke van Heeringen (secr.) en Piet Beintema (voorz.)

De werkgroep bestaat verder uit: Gert van Dam (wijkgemeente Noord), Fokke Wijngaarden (wijkgemeente Oost), Ties Zweers (wijkgemeente Zuid), Jelle Cnossen (wijkgemeente West), Jan Wesselius (CJD), Ale Groen (CDD), Henk Tiegelaar (CvK)

Werkgroep Toekomst van PGDrachten

Werkgroep Toekomst van PGDrachten 1

Afgelopen zomer heeft u in Geandewei kunnen lezen dat er een werkgroep zal worden ingesteld naar aanleiding van de resultaten van een studiedag in mei. Op 5 december was het zover en is deze werkgroep geïnstalleerd door het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Samenstelling:
Zoals destijds is geformuleerd diende de samenstelling van de werkgroep een goede afspiegeling te zijn van de PGDrachten en is als volgt ingevuld:
Onafhankelijk voorzitter en secretaris zijn respectievelijk ds. Piet Beintema uit Dokkum, gemeenteadviseur voor de PKN en Marieke van Heeringen, lid van de PGDrachten;
leden komend uit de wijken zijn Gert van Dam (Noord), Fokke Wijngaarden (Oost), Ties Zweers (Zuid) en Jelle Cnossen (West);
leden komend uit diverse centrale raden zijn Jan Wesselius (vanuit de Centrale Jeugdraad), Ale Groen (vanuit de Centrale Diaconie) en Henk Tiegelaar (vanuit het College van Kerkrentmeesters).

Intentie
In de AK van juni is besloten om de werkgroep de intentie die uit bovengenoemde studiedag naar boven is gekomen te laten onderzoeken. Deze intentie luidt: er is grote voorkeur voor één gemeente (met opheffing van wijkgemeenten en met minder gebouwen) met één bestuur, maar wel met pastorale/diaconale steunpunten in de verschillende gebieden.

Feitelijke opdracht
Om de intentie te onderzoeken dient de werkgroep eerst vast te stellen hoe de huidige situatie is, wat er allemaal speelt binnen de PGDrachten en wie de gesprekspartners zijn.
Vervolgens dient de werkgroep vanuit die situatie de wenselijkheid en vervolgens de haalbaarheid aan te geven van de situatie zoals beschreven in de intentie. Ook dient de werkgroep te kijken naar meerdere modellen dan de ene, in de intentie genoemd. Aspecten die de werkgroep daarbij in beschouwing dient te nemen zijn communicatie naar gemeenteleden en kerkelijke vergaderingen/commissies, tijdstraject, regelmatige terugkoppeling naar AK, beslismomenten.

We verwachten van de werkgroep in maart 2015 een plan van aanpak met daarin een tijdpad te ontvangen.

Hans Bouma, scriba van de Algemene Kerkenraad

Zoeken