Persverslag classisvergadering 17 oktober

Persverslag van de vergadering van de classis Drachten op 17 oktober 2017

De opening van de vergadering werd namens de Protestantse gemeente Nij Beets verzorgd door ds. Vlasblom. Hij las enkele verzen uit Romeinen 1 en liet aan de hand daarvan iets zien van de kern van het geloof van Luther.

Vervolgens werden enige vaste agendapunten als behandeling notulen en ingekomen en uitgaande post behandeld en wisselingen in predikanten en kerkelijk werkers.

Bij de mededelingen van het Breed Moderamen was er de oproep om nieuwe leden voor dat breed moderamen. Twee ambtsdragers en de scriba hebben in de afgelopen tijd afscheid genomen en moeten worden vervangen. Er kwamen geen vrijwillige aanmeldingen en daarom zijn drie gemeentes aangewezen om iemand te leveren voor het BM. De rol van scriba zal door de voorzitter op zich worden genomen en hij zal tot 1 mei 2018 (wanneer de provinciale classis van start gaat optreden als interim-scriba).

Verder mocht er aan mevr. J. Elzinga-Bakker, die kerkelijk werkster is in GK Wijnjewoude een preekconsent worden uitgereikt, die geldig is voor de gehele classis.

Op 4 oktober is er een vergadering geweest van het Regionaal Classicaal Overlegorgaan met van iedere classis vier afgevaardigden. Tijdens deze vergadering is een benoemingscommissie aangesteld, die als taak krijgt om de nieuwe classispredikant te vinden. De begroting voor 2018 is besproken en goedgekeurd.

Bij de berichten uit de gemeentes gaf PG Appelscha aan dat zij eens per maand met belevingsdiensten zijn gestart. Eens per maand een dienst die op veel gebieden vrijer wordt uitgewerkt dan de traditionele kerkdienst en dit trekt tot hun vreugde jonge gezinnen.

In het tweede deel van de vergadering stond de consideraties over het tweede deel van de wijzigingsvoorstellen voor de kerkorde op het programma. Dit pakket voorstellen betreft met name de opzet voor de gemeentes en de kerkenraden. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere dat er ook een college van diaconaal rentmeesters kan komen. Dit betekent dat er ook niet ambtsdragers in het college van diakenen kunnen zitting nemen, zoals dat nu ook al geregeld is bij de kerkrentmeesters.

Het toezicht op de financiën van de gemeente wordt nadrukkelijker vormgegeven dan nu en het provinciaal college krijgt meer bevoegdheden om in te grijpen als dat nodig is. 

Er komt verder voor de gemeentes meer vrijheid voor de keuze hoe zij de werkwijze van de kerkenraad willen regelen en ook komt er de mogelijkheid om vrienden van de gemeente (voorheen blijkgevers) stemrecht te geven. Veel van deze zaken moeten wel goed worden vastgelegd in de plaatselijke regeling.

De vergadering heeft op alle punten positief gereageerd, maar naar de synode wordt wel aangegeven dat zij moeten nadenken over een goede ondersteuning voor de gemeentes m.b.t. het opstellen van de plaatselijke regelingen.

Met het zingen van het lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’ is de vergadering afgesloten.

Joukje Jagersma

Zoeken