Classis

Classicale commissie ‘Kerk en Israël’
Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert de classicale commissie ‘Kerk en Israël’ in de classis Drachten een lezing over het fenomeen ‘antisemitisme’.
Aanvang:20.00 uur
Plaats:De Ontmoetingskerk (Achter de Hiemen 41, 9244 BP Beetsterzwaag)
Inleider:Prof. dr. Klaas A.D. Smelik uit Gent

Onder de titel ‘De terugkeer van het antisemitisme’ zal prof. Smelik ons inleiden over dit fenomeen met oog voor de historische ontwikkeling en met name de actualiteit van het antisemitisme.

Verslag van de vergadering Classis Drachten gehouden op woensdag 21 mei 2015 in het verenigingsgebouw De Driehoek in Wijnjewoude
Om 19.30 uur heette de voorzitter de vergadering van harte welkom en gaf vervolgens het woord aan de afvaardiging Hervormde Kapelgemeente Drachten die het Bijbelgedeelte Openb. 8: 1 – 5 las, en een bezinning over de rol van het gebed en voorging in het openingsgebed.

De bekrachtiging van de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Classis Drachten kwam aan de orde. Op de vraag of iedereen instemde met de verkiezing van de nieuwe voorzitter bekrachtigde de vergadering dit door een hartelijk applaus. De agenda werd zonder aanpassingen vastgesteld, waarna de notulen van de classisvergadering van 20 jan. 2015 werden behandeld. Inhoudelijk waren er geen op- of aanmerkingen, en redactioneel was er één vraag die afdoende beantwoord werd, waarna de notulen werden aangenomen. De binnengekomen stukken en uitgaande post werden behandeld, en er waren geen mededelingen van het Breed Moderamen Classis. De jaarrekening Classis werd door de penningmeesteres behandeld, en de vergadering had hier geen vragen over. De kascommissie heeft over de periode van 1 jan. 2014 tot 1 jan.2015 de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd, en stelde voor de penningmeesteres te dechargeren. De vergadering bekrachtigde dit met een stevig applaus.

Vervolgens werd de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) besproken. De Classis is rechtspersoonlijk en moet dus evenals de kerkelijke gemeenten voldoen aan de ANBI-regeling. Met het oog op meer transparantie en daardoor betere controleerbaarheid wil de Belastingdienst zicht blijven houden op de geldstromen binnen de ANBI. De ANBI-regeling Classis moet uiterlijk 1 september 2015 gereed zijn. Er zijn nog steeds vacatures bij het Breed Moderamen – Visitatie en ZWO. De voorzitter wees op de noodzaak dat deze vacatures z.s.m. vervuld dienen te worden. De afgevaardigde naar de Generale Synode gaf een verslag van deze bijeenkomst die gehouden werd van 23 – 24 april 2015. Het was een goede en inspirerende vergadering waarop verkiezingen en benoemingen plaatsvonden voor zowel het Moderamen Synode als de Kleine Synode. Er was een lezing over “Kerk naar 2025” met als doelstelling “Wat betekent het om in deze tijd Kerk te zijn”.

Hierna ging de Classisvergadering verder met nieuws uit de gemeenten en commissies. Hiervan maakte alleen de afvaardiging van de gemeente Ureterp-Bakkeveen gebruik van, die meedeelde dat er een nieuwe kerkelijk werkster is aangesteld. Verder vroeg de afvaardiging hulp vanuit de Classis voor het programmeren van de “Beamer” inzake het nieuwe liedboek van de kerken. Voor de rondvraag was geen opgave.

De voorzitter hield een inleiding over de problematiek van de kleine gemeenten met als titel “De vrijblijvendheid voorbij……”. Na afloop hiervan werd in praatgroepjes gediscussieerd over twee stellingen van “We redden ons (nog) wel” naar “Wat kunnen we voor jullie betekenen”.

Gedachtig aan het idee in de kerkorde: “Gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van gemeenten voor elkaar en het bevorderen van saamhorigheid van gemeenten” hebben we dus allen een taak om er te zijn voor de ander en te helpen waar we kunnen, waarbij er sturing vanuit de Synode nodig is. Om 21.35 uur bedankte de voorzitter de vergadering voor hun inbreng, waarna de afvaardiging Hervormde Kapelgemeente Drachten met een voordracht de vergadering sloot.

Ds. Jeannette van der Veen-Bosgra

Scriba Classis Drachten

Verslag Generale Synode: 23 – 24 april 2015

Boven aan de agenda stond het punt ‘Verkiezingen en benoemingen’.
In het Moderamen was diaken dhr Frits Pasveer aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats is gekozen diaken mw. Jeannette Galjaard, afgevaardigde van de classis Peel en Kemperland.
Daarnaast werd een hele reeks mensen benoemd, in de Kleine Synode, en in de verschillende raden en colleges.

“Kerk naar 2025: een verkenning”
Het onderwerp “Kerk naar 2025” kwam aan de orde, in vervolg op de bespreking in de november-vergadering van 2014.
De scriba, ds Arjan Plaisier, had een nota geschreven, waarin het ontwikkelen van een visie gecombineerd wordt met de uitkomsten van alle gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn over de toekomst van onze kerk: “Kerk naar 2025: een verkenning”
De nota nodigt uit tot bezinning op wat het betekent om in deze tijd kerk te zijn.
In de nota worden ook scenario’s geschetst voor de toekomstige inrichting van de kerk, dilemma’s en keuzes. De rode draad daarin is: versoberen, lichter maken,  omdat de huidige structuur op termijn niet houdbaar is en een te groot beroep doet op mensen en middelen. 

Als onderdeel van de bespreking werden de resultaten gepresenteerd van de enquête “Kerk op weg naar 2025”, die ingevuld kon worden via de website van de kerk.
Ter afronding van de bespreking nam de Generale Synode het besluitvoorstel aan dat de notitie ‘Kerk 2025: een verkenning’ richtinggevend is voor een vervolgnota over de inhoud en inrichting van de kerk.

“Dialoog Pinksterkerken”
In de afgelopen 6 jaar zijn vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland regelmatig in gesprek geweest met het Landelijk Platform van de Pinksterbeweging.
Van deze dialoog is een eindverslag gemaakt met de titel 'Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren’.
Na bespreking in de vergadering heeft de Generale Synode dit eindverslag van de dialoog met de Pinksterkerken aanvaard. En daarbij is besloten om een handreiking beschikbaar te stellen die gemeenten helpt bij het opzetten van een dialoog op plaatselijk niveau met een Pinkstergemeente.

“Bespreking procedure nieuwe scriba”
Op 31 mei 2016 eindigt de zittingstermijn van de scriba van de Generale Synode, dr. A.J. Plaisier.
Het is zijn tweede termijn, volgens de Kerkorde is hij niet meer herkiesbaar.
Daarom is er in de vergadering gesproken over de procedure om een nieuwe scriba te benoemen.

Er is een profielschets vastgesteld, met een beschrijving van het werk van de scriba. Ook is er een selectiecommissie benoemd, totaal elf personen, afgevaardigd vanuit de Synode en de dienstenorganisatie.

“Bespreking en besluitvorming buitengewone gemeente Urdu”
Bijzondere gasten in de synodevergadering waren leden van de Urdu-gemeente, een migrantenkerk van vnl. Pakistaanse christenen.
Zo’n 250 mensen zijn lid van deze gemeente, die diensten houdt in het Urdu (een taal uit India) in Rotterdam en Amsterdam. Ze weten zich vanuit het verleden verwant met de protestantse traditie.
De Generale Synode heeft het besluit genomen dat de Urdu-gemeente te Rotterdam als buitengewone gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland wordt opgenomen.

“Brandpunten in de verkondiging”
De nota ‘Brandpunten in de verkondiging’ werd besproken in de november-vergadering van de Generale Synode. Het stuk stuitte op veel kritiek. Uiteindelijk werd een herziene versie aanvaard.
Daarbij werd aan zes predikanten uit de Synode gevraagd om op te schrijven wat voor hen persoonlijk de brandpunten zijn van de verkondiging van de kerk, om zo recht te doen aan de veelkleurigheid van de Protestantse kerk.
De synode heeft besloten deze bundel ‘Zes keer brandpunten in de verkondiging’ te beschouwen als bijdrage aan het gesprek over de verkondiging.
De bundel zal digitaal beschikbaar worden gesteld aan alle kerkenraden, met de bedoeling dat aan de hand daarvan in de gemeenten vanuit allerlei gezichtspunten gesproken kan worden over het belang en de inhoud van de verkondiging.
De uitgebreide rapporten en verslagen van de vergaderingen van de Generale Synode kunt u vinden op de website, W: www.protestantsekerk.nl

Afgevaardigde namens de Classis Drachten,
Ds. C.K.J. Pronk

Zoeken