Persverslag classisvergadering 17 oktober

Persverslag van de vergadering van de classis Drachten op 17 oktober 2017

De opening van de vergadering werd namens de Protestantse gemeente Nij Beets verzorgd door ds. Vlasblom. Hij las enkele verzen uit Romeinen 1 en liet aan de hand daarvan iets zien van de kern van het geloof van Luther.

Vervolgens werden enige vaste agendapunten als behandeling notulen en ingekomen en uitgaande post behandeld en wisselingen in predikanten en kerkelijk werkers.

Bij de mededelingen van het Breed Moderamen was er de oproep om nieuwe leden voor dat breed moderamen. Twee ambtsdragers en de scriba hebben in de afgelopen tijd afscheid genomen en moeten worden vervangen. Er kwamen geen vrijwillige aanmeldingen en daarom zijn drie gemeentes aangewezen om iemand te leveren voor het BM. De rol van scriba zal door de voorzitter op zich worden genomen en hij zal tot 1 mei 2018 (wanneer de provinciale classis van start gaat optreden als interim-scriba).

Verder mocht er aan mevr. J. Elzinga-Bakker, die kerkelijk werkster is in GK Wijnjewoude een preekconsent worden uitgereikt, die geldig is voor de gehele classis.

Op 4 oktober is er een vergadering geweest van het Regionaal Classicaal Overlegorgaan met van iedere classis vier afgevaardigden. Tijdens deze vergadering is een benoemingscommissie aangesteld, die als taak krijgt om de nieuwe classispredikant te vinden. De begroting voor 2018 is besproken en goedgekeurd.

Bij de berichten uit de gemeentes gaf PG Appelscha aan dat zij eens per maand met belevingsdiensten zijn gestart. Eens per maand een dienst die op veel gebieden vrijer wordt uitgewerkt dan de traditionele kerkdienst en dit trekt tot hun vreugde jonge gezinnen.

In het tweede deel van de vergadering stond de consideraties over het tweede deel van de wijzigingsvoorstellen voor de kerkorde op het programma. Dit pakket voorstellen betreft met name de opzet voor de gemeentes en de kerkenraden. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere dat er ook een college van diaconaal rentmeesters kan komen. Dit betekent dat er ook niet ambtsdragers in het college van diakenen kunnen zitting nemen, zoals dat nu ook al geregeld is bij de kerkrentmeesters.

Het toezicht op de financiën van de gemeente wordt nadrukkelijker vormgegeven dan nu en het provinciaal college krijgt meer bevoegdheden om in te grijpen als dat nodig is. 

Er komt verder voor de gemeentes meer vrijheid voor de keuze hoe zij de werkwijze van de kerkenraad willen regelen en ook komt er de mogelijkheid om vrienden van de gemeente (voorheen blijkgevers) stemrecht te geven. Veel van deze zaken moeten wel goed worden vastgelegd in de plaatselijke regeling.

De vergadering heeft op alle punten positief gereageerd, maar naar de synode wordt wel aangegeven dat zij moeten nadenken over een goede ondersteuning voor de gemeentes m.b.t. het opstellen van de plaatselijke regelingen.

Met het zingen van het lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’ is de vergadering afgesloten.

Joukje Jagersma

Classisvergadering Mei 2016

Uit de Classisvergadering van 18 mei 2016
In de opening kwam naar voren dat we ons open dienen te stellen voor de Heilige Geest, die ons in beweging wil zetten om te bouwen aan de toekomst door ons geloof te belijden met daden.
Het Breed Moderamen heeft van de WGP Beetsterzwaag een brief ontvangen over de (te) hoge werkdruk van parttime predikanten. Gemeenten dienen hier goed oog voor te hebben en indien nodig op te anticiperen. Hetzelfde geldt ook voor kerkelijke werkers aldus de vergadering.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van ds. Mol als vicevoorzitter en ds. Van de Lagemaat als scriba.

Er worden geen vragen gesteld over de jaarrekening 2015, de kascontrole was in orde en decharge is verleend.

Vanuit de Synode worden een 5-tal punten aangehaald door da. Pronk: nieuwe scriba, vervolg Kerk 2025, beleidsplan dienstenorganisatie “Dichtbij het hart” met o.a. een sociaal plan voor uit de dienstenorganisatie vertrekkende gemeenteadviseurs (50 fte) per 1-1-2017, voorstel bijzondere betrekkingen t.a.v. kleinere gemeenten en uitnodiging van pas afgestudeerde predikanten. 25 van deze pas afgestudeerde predikanten kwamen in de Synodevergadering aan het woord om te vertellen over hun beweegredenen om te kiezen voor het vak. Deze veelal ontroerende verhalen gaven veel hoop voor de toekomst. Iedereen wordt van harte aanbevolen om nadere details na te lezen op de site van PKN, waar o.a. een filmpje van de nieuwe scriba is te vinden.

De Classis feliciteert Drachtster Compagnie met hun naamswijziging in Protestantse Gemeente. Ook wordt dhr. Van Heijningen, kerkelijk werker in de Hervormde kerk van Wijnjewoude,  gefeliciteerd met zijn hernieuwde preekconsent (volle rechten in de hele Classis). In Tijnje Terwispel is ds. Van der Leij bevestigd en ook daarvoor de felicitaties van de Classis.

Ouderenwerker dhr. Jan Lenze van der Wal uit Wijnjewoude is vertrokken en ook in Drachten West is Ellie de Rover als kerkelijk werker vertrokken.

Tijdens de rondvraag wordt besloten om de gemeentelijke bijdrage te verlagen en dat er uitstel wordt aangevraagd voor de consideratie t.a.v. wijzigingen in de kerkorde, omdat de deadline voor de volgende vergadering is.

De volgende vergadering is op dinsdag 11 oktober 2016 in de Ontmoetingskerk van Beetsterzwaag.

Na de pauze presenteert ds. Jonker “De Gemeentemonitor”, die hij samen met drs. De Jonge heeft ontwikkeld. Deze monitor biedt gemeenten kansen om door samenwerking gezamenlijk te bouwen aan de toekomst. De monitor geeft gemeenten zicht op haar eigen profiel en op welke onderdelen samenwerking met omliggende gemeenten het meest kansrijk is. Het idee is om successen en andere positieve zaken te benadrukken door op een goede manier samen te werken en geen energie meer te steken in onhaalbare kaarten. Met z’n allen, o.l.v. de onmisbare Heilige Geest, de opwaartse spiraal onderhouden en te versterken en hier enthousiaster en gemotiveerder van worden.

Verslag Generale Synode April 2016

 

De Generale Synode van de Protestantse kerk is weer in vergadering bijeen geweest op 23 en 24 april.
Hieronder treft u een kort verslag van een aantal agendapunten:
Boven aan de agenda stond het punt ‘Verkiezingen en benoemingen’.
In het Moderamen was diaken dhr. Frits Pasveer aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats is gekozen diaken mw. Jeannette Galjaard, afgevaardigde van de classis Peel en Kemperland.
Daarnaast werd een hele reeks mensen benoemd, in de Kleine Synode, en in de verschillende raden en colleges.

Het onderwerp “Kerk naar 2025” kwam aan de orde, in vervolg op de bespreking in de november-vergadering van 2014. De scriba, ds. Arjan Plaisier, had een nota geschreven, waarin het ontwikkelen van een visie gecombineerd wordt met de uitkomsten van alle gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn over de toekomst van onze kerk: “Kerk naar 2025: een verkenning”
De nota nodigt uit tot bezinning op wat het betekent om in deze tijd kerk te zijn.
In de nota worden ook scenario’s geschetst voor de toekomstige inrichting van de kerk, dilemma’s en keuzes. De rode draad daarin is: versoberen, lichter maken, omdat de huidige structuur op termijn niet houdbaar is en een te groot beroep doet op mensen en middelen.
Als onderdeel van de bespreking werden de resultaten gepresenteerd van de enquête “Kerk op weg naar 2025”, die ingevuld kon worden via de website van de kerk.

Ter afronding van de bespreking nam de Generale Synode het besluitvoorstel aan dat de notitie ‘Kerk 2025: een verkenning’ richtinggevend is voor een vervolgnota over de inhoud en inrichting van de kerk.

“Dialoog Pinksterkerken”
In de afgelopen 6 jaar zijn vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland regelmatig in gesprek geweest met het Landelijk Platform van de Pinksterbeweging.
Van deze dialoog is een eindverslag gemaakt met de titel 'Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren’.
Na bespreking in de vergadering heeft de Generale Synode dit eindverslag van de dialoog met de Pinksterkerken aanvaard. En daarbij is besloten om een handreiking beschikbaar te stellen die gemeenten helpt bij het opzetten van een dialoog op plaatselijk niveau met een Pinkstergemeente.

Op 31 mei 2016 eindigt de zittingstermijn van de scriba van de Generale Synode, dr. A.J. Plaisier.
Het is zijn tweede termijn, volgens de Kerkorde is hij niet meer herkiesbaar.
Daarom is er in de vergadering gesproken over de procedure om een nieuwe scriba te benoemen.
Er is een profielschets vastgesteld, met een beschrijving van het werk van de scriba. Ook is er een selectiecommissie benoemd, totaal elf personen, afgevaardigd vanuit de Synode en de dienstenorganisatie.

“Bespreking en besluitvorming buitengewone gemeente Urdu”
Bijzondere gasten in de synodevergadering waren leden van de Urdu-gemeente, een migrantenkerk van voornamelijk Pakistaanse christenen.
Zo’n 250 mensen zijn lid van deze gemeente, die diensten houdt in het Urdu (een taal uit India) in Rotterdam en Amsterdam. Ze weten zich vanuit het verleden verwant met de protestantse traditie.
De Generale Synode heeft het besluit genomen dat de Urdu-gemeente te Rotterdam als buitengewone gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland wordt opgenomen.

De nota ‘Brandpunten in de verkondiging’ werd besproken in de november-vergadering van de Generale Synode. Het stuk stuitte op veel kritiek. Uiteindelijk werd een herziene versie aanvaard.
Daarbij werd aan zes predikanten uit de Synode gevraagd om op te schrijven wat voor hen persoonlijk de brandpunten zijn van de verkondiging van de kerk, om zo recht te doen aan de veelkleurigheid van de Protestantse kerk.
De synode heeft besloten deze bundel ‘Zes keer brandpunten in de verkondiging’ te beschouwen als bijdrage aan het gesprek over de verkondiging.
De bundel zal digitaal beschikbaar worden gesteld aan alle kerkenraden, met de bedoeling dat aan de hand daarvan in de gemeenten vanuit allerlei gezichtspunten gesproken kan worden over het belang en de inhoud van de verkondiging.

De uitgebreide rapporten en verslagen van de vergaderingen van de Generale Synode kunt u vinden op de website www.protestantsekerk.nl 

Ds. C.K.J. Pronk, afgevaardigde namens de Classis Drachten

Zoeken