Door de ogen van de voorzitter 18 december 2017

Op 18 december 2017 was  een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK). Dat moet dan bijzonder zijn en dat was het ook.

Als altijd werd de vergadering begonnen met het lezen van een Bijbelgedeelte. Dit keer had de voorzitter voor enkele gedeelten uit Prediker (3 en 7) gekozen. Een aantal wijsheden zoals “beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld” en ook “En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt”. Of deze tekst “Laat ik wijsheid zoeken, maar ze bleef ver weg. Ver is alles wat er is geweest, dieper nog dan diep. Wie zal ooit inzicht vinden?” En ter relativering van wat ook de uitkomst zou mogen zijn op deze avond: “Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.” Daarna ging de voorzitter voor in gebed om een zegen over deze vergadering te vragen.

Op de agenda stonden 2 belangrijke punten. De begroting voor 2018 van de Centrale Diaconie Drachten (CDD) en hoe gaan we verder met “de toekomst van de PG Drachten”. Met de ontwerpbegroting was de Algemene Kerkenraad zeer tevreden. De vaststelling daarvan was zo maar klaar. Dat lag anders – begrijpelijk – met het volgende punt. Er lag een reactie (november 2017) van de wijkkerkenraad van Noord, die bepleitte om in plaats van het voornemen om over te gaan naar één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente, de gemeente onder te verdelen in een 2-tal wijken met een (kleinere) Algemene Kerkenraad. Deze reactie borduurde voort op een gedachte, die werd gelanceerd in de vergadering van de AK op 3 juli 2017. Al weer enige tijd geleden dus. In die vergadering was aan de orde de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” (22 mei 2017) in een definitief besluit. Op zich lag de optie om van het “Voorgenomen Besluit” een definitief besluit te maken het meest voor de hand. In plaats daarvan stelde het moderamen voor die omzetting op te schorten naar een later tijdstip. Een voorstel dat appelleerde aan de ingekomen reacties – in het bijzonder vanuit Noord – om in plaats van nu al te besluiten tot één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente, dat pas te doen, nadat een meer gedetailleerde uitwerking daarvan had plaatsgevonden. De wijken konden dan op grond van die uitwerking bepalen om wel of niet mee te doen. Dat voorstel kreeg in de AK brede steun. Staande de vergadering werd mondeling ook een andere gedachte ingebracht, namelijk om een tussenstap in te bouwen. De focus bleef gericht op één PG Drachten, de tussenstap zou er uit bestaan de protestantse gemeente op te knippen in 2 wijken (Noorder-Drachten en Zuider-Drachten) en een (kleinere) Algemene Kerkenraad. De omzetting naar één PG Drachten zou in die gedachte plaats kunnen vinden als de tijd daarvoor rijp was. Deze gedachte beoordeelden de delegaties vanuit de wijkkerkenraden als “een interessante optie”', een “idee om verder te verkennen”. Duidelijk was ook dat dit idee haaks stond op het oordeel van de wijken West, Zuid en Oost en dat zeker die wijken terug zouden moeten naar hun wijkgemeenten, als de AK zou besluiten om met dit idee verder te gaan. In september stond dit punt – overeenkomstig de afspraak in de AK – opnieuw op de agenda. Met een voorstel van het moderamen. De essentie van dat voorstel was om – in navolging van “de gedachte” hiervoor – de protestantse gemeente op te delen in 2 gebieden, Noord (huidige wijk Noord) en Zuid (samenvoeging van de wijken West, Zuid en Oost). Anders dan in “de gedachte” was aangegeven, niet in de vorm van wijken met een Algemene Kerkenraad, maar als één PG Drachten zonder wijken. En dus ook zonder wijkkerkenraden. In lijn met het “Voorgenomen Besluit” en in lijn met het moderamenvoorstel dat op 3 juli 2017 voorlag. Met het onderscheid in gebieden werd het mogelijk bij de nadere uitwerking maatwerk te leveren naar de verschillende geloofsgemeenschappen. Voor Noord hield dat bijvoorbeeld in behoud van De Oase, het bieden van ruimte om “kerk-zijn” in de volle breedte te ervaren en te laten groeien en bloeien, om daaraan te werken samen met de 2 nieuwe predikanten die aan deze wijk zijn verbonden. Voor Zuid golden bij het maatwerk andere accenten. Ook een vitale geloofsgemeenschap met bijzondere aandacht voor het ouderenpastoraat, het jeugd- en jongerenwerk, de positionering van de Grote Kerk. Ook sorteerde dit onderscheid in gebieden voor op een proces om een oplossing te zoeken voor de “gebouwenproblematiek”. Nog steeds was aan de orde opschorting van de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” in een definitief besluit. Daarover was op 3 juli geen beslissing genomen. Op 18 september 2017 ging de Algemene Kerkenraad met het voorstel van het moderamen om de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” naar een definitief besluit op te schorten, unaniem akkoord. Inclusief de hierboven vermelde nuancering voor een gebied Noord en een gebied Zuid. En toen ging er blijkbaar iets mis. In de communicatie en in de interpretatie. Communiceren is een vak, zo blijkt maar weer. In Noord heeft – zo bleek uit het overleg op 18 december – de gedachte postgevat dat de delegatie van Noord in de AK “dus” ook (impliciet) heeft ingestemd met de doelstelling één PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente. Dat misverstand moet uit de wereld. Het besluit van 18 september 2017 zegt niet dat iedereen heeft ingestemd met (een voornemen tot) één PG Drachten, zonder wijkgemeenten, sterker nog het besluit beoogde dat ook niet. Het zegt wel dat iedereen zich heeft geconformeerd aan uitwerking van het “genuanceerde model 4”. Niet meer en niet minder. Tot het moment van de omzetting van het “Voorlopige Besluit” in een definitief besluit, blijft voor elke wijk de mogelijkheid aanwezig om er uit te stappen en zelfstandig te worden. Maar het zou mooi zijn als dat niet gebeurt en gehoopt wordt dat de nadere uitwerking en een goede inrichting van het proces daarvoor louterend werken en ook recht doen aan de opmerkingen uit de door de AK georganiseerde vragenronde bij alle wijken. Omdat deze aspecten ook op 18 december 2017 de revue passeerden, hecht ik er aan in deze rubriek nogmaals de context te schetsen. Nadat er op dit punt volstrekte helderheid was gecreëerd, kon de beraadslaging worden vervolgd. Het vertrekpunt is nog steeds het geldende besluit van 18 september. De AK kreeg 3 scenario's aangereikt om uit de dreigende impasse te komen. Bij elk scenario werden voor - en nadelen benoemd. Wat houden die scenario's kort samengevat in.

Het 1e scenario richt zich op uitvoering van het besluit van 18 september.

Het 2e scenario houdt in het volgen van het voorstel van Noord voor 2 wijken met een Algemene Kerkenraad.

Het 3e scenario gaat uit van:
1.(een voornemen tot vorming van) één PG Drachten zonder wijkgemeenten vóór 1 januari 2020 (operationeel uiterlijk per 1 juli 2020); hiervoor wordt iets meer tijd genomen.
2.op zo kort mogelijke termijn samenwerking tussen de wijken West, Zuid en Oost op een aantal terreinen (de wijken blijven tot de éénwording in tact).
3.het starten van een proces om te komen tot de verkoop van één of meer kerkgebouwen.

Dit laatste scenario bevat enkele nieuwe elementen en houdt het schip “Voortvarend Verder” op koers. Voor alle duidelijkheid, ook in dit scenario blijft uitstappen mogelijk, mits dat gebeurt voor 1 januari 2020. Voorwaarde voor dit 3e scenario was wel dat iedereen van de AK daarin mee zou gaan. Na een korte schorsing werd duidelijk dat niet nog dezelfde avond deze gordiaanse knoop kon worden doorgehakt. Ook werd overduidelijk dat er een breed gevoelen was om scenario 3 te volgen. Er staan veel belangen op het spel en het ligt gevoelig. Om die reden hadden de vertegenwoordigers van de wijken behoefte om ruggespraak met hun wijkkerkenraden (en eventueel wijkgemeenten) te houden, voordat zij als lid van de AK definitief hun standpunt gaan bepalen. Deze extra ronde gaat nu volgen, dit alles vanuit een breed gedragen overtuiging in de AK dat het 3e scenario perspectief biedt en als weg begaanbaar is.

Het antwoord komt in de vergadering van maandag 19 februari 2018. Dan zal de knoop hoe dan ook worden doorgehakt. Of uitvoering geven aan het besluit van 18 september óf aanpassing van dit besluit volgens het 3e scenario. Een andere keuze is er niet. We zullen het zien. De wijkkerkenraden zijn nu aan zet.

Excuus voor dit lange verhaal, het leek me toch zinvol om de essentie van waar we mee bezig zijn nog eens op een rijtje te zetten in relatie tot wat op 18 december 2017 werd besproken.
De eerstvolgende vergadering van de AK zal zijn op 22 januari 2018 in de Zuiderkerk.

Ik wens u een goed en gezegend 2018.
De voorzitter van de AK,
Ties Zweers

Zoeken