Door de ogen van de voorzitter, 3 juli 2017

De voorzitter opende deze extra vergadering van de Algemene Kerkenraad, gehouden op 3 juli 2017 in De Oase, met het lezen van Johannes 13: 1-16: Jezus wast de voeten van de leerlingen. Een overbekend Bijbelgedeelte. Jezus voelt zich niet te groot om de voeten van de discipelen te wassen. Eigenlijk werk voor slaven. Een boeiend voorbeeld van dienend leiderschap. De voorzitter trekt een vergelijking met de rol voor bijvoorbeeld een kerkenraad. Ook die geeft leiding. Leidinggeven...leiden...is voorop lopen. Als je anderen leidt, loop jezelf voorop! Als leidinggevende loop je dezelfde route als de gemeente, alleen je loopt voor haar uit met het doel om haar mee te nemen op weg. Daarna vroeg de voorzitter in het gebed een zegen over het gezamenlijke overleg en over het werk in dienst van de gemeente.

Dan nu een verslag van de besproken punten.
Allereerst enkele mededelingen:
1.de heer De Haan (wijk Oost) informeert ons over de gezondheidssituatie van ds. Anne Henk Boschma; iedereen is geschrokken van het zware hartinfarct dat ds. Boschma trof; hij is gereanimeerd en gedotterd; gelukkig gaat het nu weer de goede kant op; onderzoeken zullen moeten uitwijzen of er restschade overblijft
2.het jubileum van Mieneke Bult (12,5 jaar koster) wordt in verband met de ziekte van ds. Boschma uitgesteld
3.Noord maakt bekend dat ds. Mevrouw Gera den Dikken het op haar uitgebrachte beroep heeft aanvaard.

Dan nu het verslag van de bespreking over het vervolg van het “Voorgenomen Besluit” (zie Geandewei van 26 mei en 9 juni 2017) over de toekomst van onze Protestantse Gemeente te Drachten. In de maand juni zijn hoorzittingen gehouden in de 4 wijken en in de Kapelgemeente. Ook zijn er verschillende schriftelijke reacties gekomen uit de gemeente, overwegend uit wijk Noord. De verslagen van de hoorzittingen en de ingekomen reacties maakten deel uit van de beraadslaging en discussie.

Het moderamen had een voorstel op papier gezet. Kort samengevat kende dat voorstel een keuze uit twee geschetste mogelijkheden. Gegeven de standpunten van de wijken en gelet op de getalsmatige verhoudingen, zou een keuze voor het omzetten van het “Voorgenomen Besluit” in een definitief besluit voor de hand liggen (mogelijkheid 1). Daarmee zou echter voorbijgegaan worden aan de reacties uit in het bijzonder wijk Noord. Uit veel van die reacties bleek de verbondenheid en betrokkenheid met de PG Drachten als geheel en de behoefte om die verbondenheid en betrokkenheid voor de toekomst vast te houden. Enkele reacties spreken over twijfel of een geheel zelfstandige wijk Noord toekomstbestendig zou zijn. Voor een aantal gemeenteleden in wijk Noord, dat schriftelijk reageerde, geldt de overtuiging dat een (meer) zelfstandige wijk Noord de beste optie is. Ook bleek uit veel reacties dat een keuze voor model 2 in wijk Noord vooral ingegeven was door onduidelijkheid over hoe zo'n nieuwe PG Drachten (volgens model 4) er uit zou zien en wat dat zou kunnen betekenen voor de geloofsgemeenschappen, die nu samen vallen met de wijken. De vraagt rijst dan ook of het niet verstandiger is eerst een aantal zaken te gaan uitwerken en om daarna een definitief besluit te nemen (mogelijkheid 2). In één van de overwegingen in het “Voorgenomen Besluit” sprak de Algemene Kerkenraad uit dat een splitsing in één of meer zelfstandige gemeenten wordt betreurd, omdat daarmee een einde zou komen aan de verbondenheid, die jarenlang de PG Drachten kenmerkte. Deze overweging – en de daaruit voortvloeiende onderlinge solidariteit - bracht naar de mening van het moderamen mee, dat ook van de AK een maximale inspanning mag worden verwacht om serieus de mogelijkheden te verkennen om de eenheid binnen de protestantse gemeente te bewaren. Omdat het moderamen daarvoor tijd en ruimte zag, stelde zij voor de omzetting van het ”Voorgenomen Besluit” in een definitief besluit op te schorten tot 1 juli 2018. En verder om een commissie in te stellen die een voorstel voor een Plan van Aanpak zou gaan maken, waarin de onderwerpen zijn beschreven die nader moeten worden uitgewerkt en waarin het proces is beschreven om tot die uitwerkingen te komen. Na akkoord door de AK zou die commissie de verschillende onderdelen kunnen gaan uitwerken. Afgeronde onderwerpen gaan voor een deelbeslissing naar de AK en alle aldus geformaliseerde documenten tezamen maken daarna deel uit van het (al of niet aangepaste) “Voorgenomen Besluit”. Door zo te werken zouden onduidelijkheden kunnen worden weggenomen en zou worden bijgedragen aan een beter inzicht en overzicht. Elke wijk zou vervolgens kunnen komen tot een afgewogen eindoordeel. De Kapelwijk krijgt de tijd om uit te zoeken hoe zij “haar toekomst” wil vormgeven. Gedurende dit proces zou het afstoten van vastgoed buiten beschouwing blijven. Dit voorstel werd breed omarmd door alle leden van de AK, hier en daar werd zelfs gesproken van opluchting. Over de financiële consequenties van dit besluit zou het CvK om advies worden gevraagd.

Staande de vergadering bracht een lid van de AK een ander idee met verve naar voren. Ook in deze gedachte bleef de focus voor de toekomst gericht op één PG Drachten, alleen zou dat doel later bereikt worden. De contouren van deze gedachte zijn de volgende. Er komt een wijk “Noorder-Drachten”, die óf samenvalt met de huidige grenzen van wijk Noord óf iets wordt uitgebreid, en een wijk “Zuider-Drachten”, een samenvoeging van de wijken Oost, Zuid en West. Het idee haakt zo aan bij hoe het ooit in het verleden is geweest. In die tussenstap blijft er een Algemene Kerkenraad, kleiner dan nu, met meer bestuurskracht en daardoor slagvaardiger. De AK blijft de regie behouden. Het maakt de weg vrij voor oplossingen op het terrein van het seniorenpastoraat, het jeugd- en jongerenwerk en in die constellatie kunnen ook besluiten worden genomen over het afstoten van vastgoed. Een rondje langs de in de AK vertegenwoordigde “velden” leerde dat men deze gedachte een interessante optie vond, zeker niet iets om zomaar op zij te schuiven. Het idee verdiende een kans om nader te bespreken en om voor te leggen aan de wijkkerkenraden, de wijkgemeenten en de Kapelgemeente. Afgesproken werd om in september op basis van een uitgewerkt voorstel over dit idee verder te spreken. In een korte slag daarna zouden de wijkkerkenraden en de wijkgemeenten kunnen worden geconsulteerd om in de maand november 2017 tot besluitvorming over deze tussenstap te komen in de Algemene Kerkenraad.

Het verkennen van de haalbaarheid van deze tussenstap zal nu eerst plaatsvinden. Blijkt dit een begaanbare weg, dan zal die afslag worden genomen, blijkt dit een onbegaanbare weg, dan zal de draad weer worden opgepakt bij het voorstel van het moderamen, zoals hiervoor aangegeven. Het overleg vond plaats in een sfeer van “er samen uit willen komen”. Ik hoop dat u deze geest ook terugvindt in deze samenvatting.

In de rondvraag werden afspraken gemaakt over de procedure “bloemen voor gemeenteleden” voor de wijken die gedurende de zomermaanden samen de eredienst houden.

De voorzitter van wijk West sprak haar zorgen uit over de vacatures, die voor het komende seizoen in de kerkenraad optreden, waaronder die van preses en scriba.

De voorzitter sloot de vergadering met een gedicht van Huub Oosterhuis, geïnspireerd door de woorden uit Psalm 34:

Luister naar mij, mensen, gij allen:
als jullie goed willen leven – wie niet –
volle dagen, zo gelukkig als maar kan:
spreek dan behoedzaam,
lal niet een eind weg, en lieg niet,
voorkom hooglopende ruzie.
Want dan vertrekt zijn gezicht van woede,
zo'n wereld wil Hij niet meer.

(overgenomen uit “de verwondering”, nummer 2, juli 2017)

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad zal zijn op 18 september 2017 in de Zuiderkerk.

Ik wens iedereen een fijne zomerperiode. Bij uitstek de tijd om wat gas terug te nemen en om de batterij weer op te laden voor hopelijk een mooi nieuw inspirerend kerkelijk seizoen 2017 – 2018 en  van “samen de schouders er onder”.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Zoeken