Door de ogen van de voorzitter, 19 juni 2017

Het was warm toen wij, maandag 19 juni, als Algemene Kerkenraad(AK) in de Oase vergaderden maar net als in de woestijn was het in deze Oase gelukkig ook koeler dan er buiten.

Een delegatie van het moderamen van de AK heeft n.a.v. “Voortvarend verder” bij de wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelkerk hoorzittingen gehouden. De verslagen daarvan worden op de AK van 3 juli  geagendeerd, zo ook de reacties van individuele gemeenteleden die, n.a.v. het voorgenomen besluit, zijn binnengekomen.

Kerst Ruiter neemt de functie van voorzitter van de CJD over van Jan Wesselius, die met enthousiasme en grote inzet, de belangen van de Jeugd Drachten-breed heeft gediend. Ook met Kerst heeft de CJD gelukkig weer een bevlogen voorzitter.

Een verzoek van ds. H. Klein Ikkink, namens de groepen voor hulp aan asielzoekers zonder opvang, aan de Gemeente Smallingerland om toch een basale opvang open te houden wordt door de AK ondersteund.

Zo ook de deurcollecte op 24 december op verzoek van de ZWO te bestemmen voor “Kinderen in perspectief” of gehandicapte kinderen in Pakistan.

Met de voorzitter van de Stuurgroep Grote Kerk, dhr. Cees Boutsma, werden de verslagen over 2016 van de taakgroepen: Cultuur, Erediensten en Inloophuis besproken.

Er wordt vastgesteld, dat de drie taakgroepen met groot enthousiasme bezig zijn. De werkzaamheden van mw. Aukje de Bildt worden overgenomen door mw. Aafke Stegeman.

In de AK vergadering van 3 juli wordt, volgens de gezamenlijk afgesproken procedure, gesproken over het inmiddels bekende voorgenomen besluit m.b.t. het rapport “Voortvarend verder”. In solidariteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid en afweging van aller inbreng zal er een besluit worden genomen m.b.t. de “Toekomst van de PGD”.

De kerkdiensten in de zomerperiode blijven zo als is gepland en afgesproken. Voor volgend jaar worden daarover nieuwe afspraken gemaakt.

Arie Jansen(Zuid) besluit de vergadering met het lezen van een tekst uit: ”Geloof, Hoop en Liefde”, met als titel “Optimisme en hoop”.

Guus Bräuner, vicevoorzitter

Zoeken