Baten en Lasten 2016

Baten en Lasten   begroting  rekening rekening
  2016 2015 2014
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €      77.500  €      84.172  €      94.287
 Bijdragen gemeenteleden  € 1.168.500  € 1.186.880  € 1.249.045
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €      82.500  €    397.437  €      87.099
Totaal baten   € 1.328.500  € 1.668.489  € 1.430.431
       
lasten      
               
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €   590.500  €    565.476  €    642.043
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €    133.000  €    135.760  €   169.068
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €      92.000  €      94.025  €     97.507
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €    214.500  €     53.439  €    230.497
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €    120.000  €    110.957  €    101.856
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €    202.000  €    190.212  €    228.144
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €               -  €               -  €               -
 Overige baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen fondsen en voorzieningen   €        2.500  €    -20.628  €     62.702
Totaal lasten   € 1.354.500  € 1.629.241  € 1.406.413
       
Resultaat (baten - lasten)  €     -26.000  €       9.248  €      24.018
     

 

Anbi-gegevens PGDrachten

Protestantse Gemeente te Drachten

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Drachten

Telefoonnummer (facultatief):

0512 539946

RSIN/Fiscaal nummer:

817951581

Website adres:

www.pgdrachten.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

De Drift 46

Postcode:

9203 GH

Plaats:

Drachten

Postadres:

De Drift 46

Postcode:

9203 GH

Plaats:

Drachten

De Protestantse Gemeente te Drachten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

De Protestantse Gemeente te Drachten wil, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest, een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus zijn voor iedereen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Drachten.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 125 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgdrachten.nl vindt u het Eindrapport beleidsadviescommissie 2011-2015 van onze gemeente.
Mede op grond van discussieavonden in de wijkgemeenten over “Missie en Visie” komt de commissie tot een vijftal hoofdlijnen van beleid. Dat zijn:
            - jongerenbeleid
            - vergroten betrokkenheid van de gemeenteleden
            - samenwerking van de wijken
            - vorming en toerusting
            - missionaire gemeente zijn

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Protestantse Gemeente te Drachten

 begroting

rekening

rekening

 

2014

2014

2013

Baten

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €           92.500

 €           94.287

 €        102.261

 Bijdragen gemeenteleden

 €      1.275.400

 €      1.249.045

 €     1.305.073

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €           89.005

 €           87.099

 €        101.935

Totaal baten

€       1.456.905

 €      1.430.431

 €    1.509.269

Lasten

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €         621.640

 €         642.043

 €        687.121

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €         152.970

 €         169.068

 €        158.245

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €         100.600

 €           97.507

 €          98.933

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €         217.800

 €         230.497

 €        218.488

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €         138.600

 €         101.856

 €        140.337

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €         205.700

 €         228.144

 €        242.022

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                     0     

 €                     0

 €                    0

Totaal lasten

 €      1.437.310

 €       1.469.115

 €     2.545.146

Resultaat (baten - lasten)

 €           19.595

 €          - 38.684

 €        - 35.877


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Zoeken